Do naszych głównych celów i zadań należą:

1.  Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną organami samorządowymi i innymi podmiotami.

2.  Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych kląsk i zdarzeń.

3.  Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

4.  Upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej.

5.  Wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

6.  Działania na rzecz ochrony środowiska.

7. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie.

8.  Wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP.

9.  Udział na zawodach sportowo-pożarniczych.